Teikėjo pajėgumas ir paslaugos sistemos ištekliai

Teikėjo pajėgumas ir paslaugos sistemos ištekliai yra pagrindas teikti vertę paslaugos vartotojams bei suinteresuotosioms šalims ir įgyvendinti organizacijos strategiją.  

Organizacijos pajėgumas - tai būdai ir priemonės, kaip organizacija suburia žmones ir sutelkia kitus išteklius veiklai vykdyti arba plėsti bei paslaugos tikslams pasiekti, reaguodama į pokyčius paslaugos aplinkoje. 

PajėgumasApibūdinimas
LyderystėGebėjimas nustatyti kryptį, tikslus ir priimti sprendimus, turinčius įtakos viešųjų paslaugų teikimui 
VadybaGebėjimas efektyviai planuoti, organizuoti ir valdyti išteklius, kad būtų galima teikti viešąsias paslaugas 
Dalykinė kompetencijaVeiklos srities, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros, švietimo ir teisėsaugos, specialios žinios ir įgūdžiai, kurių reikia viešosioms paslaugoms teikti 
Bendravimas ir įsitraukimasGebėjimas veiksmingai bendrauti su visuomene, suinteresuotosiomis šalimis ir kitais partneriais, kad suprasti jų poreikius ir teikti tinkamas paslaugas 
Bendradarbiavimas ir partnerystėGebėjimas efektyviai dirbti su kitomis organizacijomis ir suinteresuotosiomis šalimis, kad viešąsias paslaugas teikti koordinuotai ir integruotai. 
Prisitaikymas ir inovacijosGebėjimas prisitaikyti ir tobulinti paslaugas, atsižvelgiant į nuolat kintančias aplinkybes, poreikius ir technologijų pažangą 
Duomenų rinkimas, analizė, ataskaitų teikimas ir sprendimų priėmimas Renkami ir analizuojami piliečių/vartotojų ir kitų suinteresuotųjų šalių duomenys, naudojami sprendimams priimti ir viešųjų paslaugų teikimui gerinti 
Sistemos integravimas ir procesų automatizavimas Įvairios programinės, techninės įrangos ir ryšių sistemos sujungimas į vieną koordinuotą sistemą, skirtas komunikacijai, bendradarbiavimui, procesams supaprastinti ir duomenims dalintis/keistis bei paslaugų teikimo supaprastinimas ir savalaikis tikslios informacijos panaudojimas procesų racionalizacijai, žmogiškosioms klaidoms sumažinti, efektyvumui padidinti.
Saugumo užtikrinimasBet kokių sutrikimų, klaidų ar sukčiavimo/ piktnaudžiavimo atvejų nustatymo, prevencijos ir ištaisymo procesas, siekiant užtikrinti, kad viešosios paslaugos būtų teikiamos efektyviai, ekonomiškai ir saugiai 
Organizacijos pajėgumas

Ištekliai apima viešosios paslaugos sistemos materialųjį ir nematerialųjį pagrindą:

- Žmogiškieji ištekliai: darbuotojai, teikiantys paslaugas vartotojams, pvz., sveikatos priežiūros specialistai 
- Technologijos: technologijos, naudojamos viešosioms paslaugoms teikti, pvz., internetinės programos ir duomenų bazės  
- Fiziniai ištekliai ir infrastruktūra: pastatai, įranga ir infrastruktūra, naudojama viešosioms paslaugoms teikti, pvz., keliai, tiltai yra susisiekimo sistemos elementai
- Informacinės technologijos: kompiuterių sistemos, programinė įranga ir duomenų bazės, naudojamos paslaugoms tvarkyti ir teikti, pvz., internetiniai portalai ir mobiliosios programos
- Finansiniai ištekliai: finansavimo šaltiniai, pvz., mokesčiai, dotacijos ir paskolos, vartotojų mokesčiai
- Duomenys ir informacija: duomenys ir informacija, kurie renkami, analizuojami ir panaudojami, pvz., demografiniai, asmens sveikatos būklės, nusikalstamumo statistika  

Atsižvelgiant į paslaugos turinį, viešosios paslaugos sistemoje sutelkiamos unikalios išteklių konfigūracijos, vadinamos produktais.  

Produktas – tai organizacijos sutelktų išteklių konfigūracija, skirta pasiūlyti paslaugos vertę paslaugos sistemos dalyviams.    

Paslaugos sistemoje produktas gali būti suvokiamas kaip paslaugos dalis arba paslaugos aspektas: 

  • kaip paslaugos dalis, pvz.,  sveikatos priežiūros sistemoje, teikiant pacientams medicininį gydymą, naudojami vaistai (paslauga - paciento gydymas, jo sveikatos būklės gerinimas, produktas - vaistai). Sveikatos priežiūros sistemoje vaistų skyrimo paslauga yra bendro gydymo plano dalis, todėl produktas (vaistas) yra neatsiejama paslaugos sistemos dalis. 
  • kaip infrastruktūros dalis arba paslaugos palaikymas, pvz., švietimo sistemoje vadovėliai naudojami kaip ugdymo proceso dalis (paslauga - mokinių ugdymas, o produktas - vadovėlis). Vadovėlių išdavimas ugdymo įstaigose yra būtinas ugdymo proceso palaikymui, kai produktas (vadovėlis) nėra pagrindinis paslaugos akcentas, tačiau jis yra svarbi paslaugos sistemos dalis. 

Daugeliu atvejų, konkreti viešoji paslauga yra kompleksinės viešojo valdymo sistemos dalis. Paslaugos teikimui yra naudojama bendra išteklių infrastruktūra (pvz., informacinių technologijų sistema), kai viena informacinių technologijų sistema “aptarnauja” kelias viešąsias paslaugas, o vienai viešajai paslaugai teikti naudojamos kelios paslaugos teikėjo ir/arba kitų organizacijų administruojamos informacinių technologijų sistemos.