2. Atrask ir pažink

Screenshot 2023-05-15 15.16.13.png

Etapo paskirtis –  nustatyti paslaugos savybes ir jų realizacijai būtinus sprendinius, kurie subalansuoja ko reikia ir ką įmanoma pasiekti, atsižvelgiant į visų paslaugos dalyvių (organizacijos, vartotojų ir suinteresuotųjų šalių) poreikius ir organizacijos pajėgumus 

Laukiamas rezultatas – suformuota viešosios paslaugos koncepcija  

Dalyviai: paslaugos kūrimo komanda 

Komandos darbo metodas: Dizainu grįstas mąstymas 

Apibūdinimas: “Atrask ir pažink” etape paslaugos kūrimo komanda, taikydama Dizainu grįsto mąstymo metodą, sukuria paslaugos koncepciją ir ją pristato bei aptaria su suinteresuotomis šalimis.

Viešosios paslaugos koncepcija - tai paslaugos sistemos struktūra, apimanti paslaugos tikslą/us, dalyvius, procesus ir išteklius.    

Screenshot 2023-05-12 09.57.37.png
Viešosios paslaugos koncepcija

Viešosios paslaugos sistemą sudaro trys sritys, kurių kiekviena yra suskirstytas į elementus:

  • Sritis “Paslaugos paskirtis ir poveikis” skirta geriau suprasti, kaip viešoji paslauga atitinka visuomenės poreikius ir lūkesčius, atsižvelgiant į paslaugos kokybę, prieinamumą, klientų aptarnavimo lygį bei vartotojo patirtį. Šioje srityje svarbus ir paslaugos poveikis, kuris gali būti nustatomas per vartotojų patirties perspektyvą, vertinant jos naudą visuomenei apskritai.
  • Sritis “Paslaugos vertės kūrimo sistema” skirta geriau suprasti viešosios paslaugos vartotojus, jų segmentus, lūkesčius, problemas bei pasiūlyti vertę vartotojui generuojančius sprendinius. Šioje srityje paslaugos teikėjas ne tik suformuluoja vartotojo poreikius atitinkantį vertės pasiūlymą, tačiau apgalvoja ir vertės palaikymo galimybes, kurios svarbios vartotojui paslaugos teikimo procese.
  • Sritis “Paslaugos aprūpinimas” nusako organizacijos gebėjimą sėkmingai teikti viešąsias paslaugas atsižvelgiant į turimus išteklius ir reglamentavimą. Ši sritis atspindi organizacijos gebėjimą teikti tvarias viešąsias paslaugas visuomenei ilgą laiką. Tai apima gebėjimą patenkinti visuomenės poreikius, veikti neviršijant ribotų išteklių ir prisitaikant prie aplinkos ir vartotojų poreikių pokyčių.  

Viešosios paslaugos koncepcijai atvaizduoti yra naudojama Viešosios paslaugos drobė (angl. k. Canvas).  

Viešosios paslaugos drobėje kiekvienas elementas pristatomas teiginiais, atskleidžiančiais paslaugos esmę ir specifiką.

ElementasApibūdinimas Elemento pagrindimo šaltinis
Paslaugos vertė ir poveikisPaslaugos viešosios vertės, kylančios iš jos siekiamo poveikio vartotojo gyvenimo kokybei/gerbūviui ir visuomenei, apibrėžtis ir šio poveikio vertinimo rodikliai bei jų siekiamos reikšmėsFiksuojamas viešojo valdymo srities norminiuose dokumentuose nustatytas paslaugos poreikis ir apibrėžta paslaugos paskirtis visuomenei/bendruomenei
Organizacijos tikslaiOrganizacijos paskirtis viešojo valdymo srityje (mandatas ir veiklos apibrėžtis), iš jos kylantys tikslai paslaugoje bei pajėgumai juos įgyvendinti / realizuotiFiksuojamos organizacijos įstatuose apibrėžtos veiklos sritys bei strateginiuose dokumentuose nustatyti veiklos tikslai bei jų įgyvendinimo gairės
(Kitų) suinteresuotųjų šalių tikslaiSuinteresuotųjų šalių interesai paslaugoje (tikslai, reikalavimai/standartai, ribojimai/sąlygos ir pan.)Kyla iš 1 žingsnyje (Suprask) atliktos suinteresuotųjų šalių lūkesčių analizės, kuri parodo jų poreikius, galios/įtakos bei intereso / susidomėjimo lygį
Srities "Paslaugos paskirtis ir poveikis” užpildymas Viešosios paslaugos drobėje
ElementasApibūdinimasElemento pagrindimo šaltinis
Vartotojų segmentaiPaslaugos vartotojų požymių / kriterijų pagrindu nustatytos vartotojų grupės (segmentai) ir (bendrasis / suminis) paslaugos poreikis, kuris apbrėžia viešosios paslaugos prieinamumąKyla iš 1 žingsnyje (Suprask) atliktos vartotojų segmentų analizės, kuri parodo tikslines paslaugos vartotojų grupes ir jų poreikius paslaugos atžvilgiu, 2 žingsnyje (Stebėk) atlikto interviu su vartotojais bei 3 žingsnyje (Formuok požiūrį) fiksuoto "požiūrio taško" ir jo pagrindu sukurto vartotojo profilio (Personos), kuris leidžia apibrėžti konkrečiam vartotojui (Personai) kylančią problemą, t. y. tą sritį, kuriai toliau generuojamos sprendinių idėjos.
Vertės pasiūlymas vartotojuiOrganizacijos paslaugos vartotojui pasiūlytos paslaugos vertės kūrimo(si) sąlygos/"rėmas" (siekiant "gerosios" vartotojų patirties kūrimo(si))Kyla iš 4 žingsnyje (Įsivaizduok) išrinktos ir detalizuotos, 5 žingsnyje (Sukurk) prototipuotos bei 6 žingsnyje (Testuok) su potencialiais vartotojais (atstovaujančiais vartotojų segmentus) ištestuotos, problemos sprendinio idėjos, kuri atitinka/atliepia paslaugos vertės sraute įvardintus vartotojo poreikius ir lūkesčius.
Paslaugos vertės kūrimo srautasPaslaugos vertės kūrimo srautas, kuriame taikant paslaugos produktus, vyksta paslaugos teikėjo ir vartotojo sąveika paslaugos procese / cikle (teikėjas-teikia, o vartotojas-vartoja)Klya iš paslaugos vertės sraute pateiktų/įvardintų vartotojo ir organizacijos darbuotojų veiksmų sekos, atliekamų nustatytuose sąveikos vietose, atsižvelgiant į numatytą sąveikos trukmę.
Paslaugos vertės palaikymo srautasPaslaugos vertės palaikymo srautas, kuriame taikant paslaugos produktus, sprendžiamos paslaugos teikimo ir vartojimo problemos, valdomi incidentai, teikiama pagalba / parama (pagal užklausas) vartotojamsKyla iš paslaugos vertės sraute pateiktų/įvardintų vartotojo ir organizacijos darbuotojų veiksmų, atliekamų nustatytuose sąveikos vietose, atsižvelgiant į numatytą sąveikos trukmę.
Srities “Paslaugos vertės kūrimo sistema” užpildymas Viešosios paslaugos drobėje
ElementasApibūdinimasElemento pagrindimo šaltinis
Partnerių ištekliaiIšteklių (žmonių, technologijų, duomenų ir kt.) ir produktų, būtinų paslaugos vertei kurti / realizuoti, tačiau kuriais nedisponuoja organizacija, sutelkimas ir įveiklinimas iš išorės/kitų organizacijųKyla iš paslaugos vertės sraute nustatytų / numatytų palaikančių sistemų (produktų), būtinų paslaugai teikti
Organizacijos ištekliaiIšteklių (žmonių, technologijų, duomenų ir kt.) ir produktų, būtinų paslaugos vertei kurti / realizuoti, kuriais disponuoja organizacija, įveiklinimas Kyla iš paslaugos vertės sraute nustatytų / numatytų palaikančių sistemų (produktų), būtinų paslaugai teikti
Paslaugos finansavimasPaslaugos finansavimo poreikio, apimančio paslaugos kaštus (operatyviniai ir investiciniai; fiksuotieji ir kintami), ir šaltinių (finansavimo apimtys ir pan.) įvertinimasFiksuojamas viešojo valdymo srities norminiuose dokumentuose nustatyti paslaugos finansavimo šaltiniai, kaštų apskaičiavimo metodika ir pan.
Srities "Paslaugos aprūpinimas” užpildymas Viešosios paslaugos drobėje

Etapo pabaiga: sprendimas pereiti į kitą etapą (“GO-4-LIVE”) priimamas, kai: 

- paslaugos koncepcija išplėtota ir aiški (kas?), žinoma, kokių realizacijos sprendinių reikia ieškoti (kaip?), pereinama į paslaugos “Sukurt ir plėtok” etapą;
- aiškios paslaugos funkcijos ir savybės, kurioms reikalinga tam tikra išteklių konfigūracija;
- aiškios produkto funkcijos ir savybės, kylančios iš paslaugos koncepcijos, pereinama į produkto “Pasirenk ir pradėk” etapą. 

Failai atsisiuntimui

  • Viešosios paslaugos koncepcijos drobė235.52 KB
  • Viešosios paslaugos koncepcijos drobė_pildymui200.84 KB
  • Viešosios paslaugos vertės srauto diagrama_pildymui249.27 KB